Kaksi omaista istuu luonnossa

Tavoitteet

RAY:n rahoittaman projektin päätavoitteena oli tarjota tukea niille omaisille ja läheisille, jotka käyvät läpi erästä vaikeimmista elämänkaaren vaiheistaan. Muutto perheen yhteisestä kodista lopullisesti kodin  ulkopuoliseen hoitoympäristöön ja hoivaan  koetaan kuormittavana. Myös pitkäaikaissairaan tai kehitysvammaisen nuoren siirtyminen tuettuun asumiseen on perheessä tunteita herättävä prosessi.  Projektin avulla tavoitettiin niitä omaisia ja perheitä, joissa pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen oli muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoivaan. Myös tilapäishoitoon  ja  lyhytaikaishoitoon liittyvän ajanjakson aloittaminen erityisesti omaishoitoperheissä oli mielenkiinnon kohteena. Konkreettisina tavoitteina oli

  • Valmentaa omaisia ja läheisiä muutos- ja siirtymävaiheissa ja tukea heitä tässä elämänkaaren taitekohdassa
  • Ohjata ammattihenkilöstöä kohtaamaan muutosvaiheita läpikäyviä omaisia ja tukea tarvitsevia läheisiä

 

Toiminta

Valtakunnallisen hankkeen projektitoimistot sijaitsivat Helsingissä ja Porissa. Projektin toiminta alkoi keväällä 2006 ja päättyi huhtikuussa 2009.

Keskeisimmät painopistealueet

  • Vertaistoiminta
  • Tietofoorumit ja informaatiotapaamiset
  • Koulutustoiminta ja kohtaamiskoulutus

Projektiitoimintaa tuotettiin 39:llä paikkakunnalla. Yhteensä järjestettiin 179 tilaisuutta tai tapahtumaa eri puolille Suomea.  Tietofoorumeita, seminaareja ja vertaistoimintaa järjestettiin yhteistyössä alueellisten järjestötoimijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Projektin päätösseminaari pidettiin Porissa 21.4. 2009.

Projektitoiminta edellytti tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Erityisesti omaishoitajien paikallisyhdistysten kanssa eri puolilla Suomea tehty yhteistyö oli merkittävää projektisisällön kehittämisessä. Yhteistyössä tuotettiin  mm. Omaisena edelleen- teemaan soveltuvaa vertaistoimintaa. Projektin aikana toteutettiin valtakunnallisesti erilaisia tietofoorumeita ja tiedotustilaisuuksia muutos- ja siirtymävaiheisiin liittyen. Pilottikokeilut sisälsivät myös terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattihenkilöstölle suunnattua perehdytystä omaisten muutostilanteisiin. Projektissa toteutettiin myös valtakunnallinen neuvontapuhelinkokeilu muutos-ja siirtymävaihetta läpikäyvien omaisten tueksi.

 

Tulokset

Projektin kehittämistyön tuloksena tuotettiin Omaisena edelleen – vertaisryhmämalli, jonka voi toteuttaa niin kodin ulkopuolisessa hoitoympäristössä kuin esimerkiksi omaisyhdistyksissäkin. Ammattihenkilöstöä ohjattiin kohtaamaan muutosvaihetta läpikäyviä omaisia ja perheitä.

Koulutustoiminnan tuloksena syntyi muutosvaiheesta tiedottamiseen soveltuvat tietofoorumi- ja seminaarikokonaisuudet ja luentomateriaalit niin omaisille kuin ammattihenkilöstöllekin.

Projektin tuloksena tuotettiin myös opasmateriaalia: ” Omaisena edelleen-opas kodin ulkopuolisessa hoidossa olevien omaisille”, joka helpottaa vertaisryhmän  tai  muun vastaavan vertaistoiminnan järjestämistä muutos-ja siirtymävaihetta läpikäyvälle kohderyhmälle. Samoin projektissa tuotettiin sisältömateriaalia ammattihenkilöstön ja omaisten välisen yhteistyön edistämiseksi. Projektin avulla vahvistettiin omaisten keskeistä asemaa ja roolia läheisensä huolenpidon ja hoivan kokonaisuudessa kodin ulkopuolisessa hoitoympäristössä. Projektista on kirjoitettu loppuraportti

” Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen on kuormittava prosessi”. Projektissa tuotettua kirjallista materiaalia ( oppaat, raportit) voi tilata yhdistyksen toimistolta, p. 0207 411 140.  Lisätietoja oppaiden sisällöstä sivuston kohdasta Oppaat.

 

Johtopäätökset

Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen on kuormittava prosessi esimerkiksi omaishoitoperheissä. Tätä muutosvaihetta tulee tarkastella niin omaisten, hoidettavien kuin ammattihenkilöstönkin näkökulmasta. Siirtyminen oman kodin yksityisyydestä osaksi uutta hoitoyhteisöä hämmentää uusia asukkaita ja heidän omaisiaan monin tavoin. Omaiset kantavat huolta läheisensä sopeutumisesta uuteen kotiin, ja kokevat voimakkaita ristiriitaisia tunteita muutosprosessin aikana. Monet omaiset hyötyvät juuri heille kohdennetusta vertaistoiminnasta.

Projektissa kehitettiin näille omaisille vertaisryhmä, jossa on mahdollista käydä läpi siirtymävaiheen tunteita ja saada vertaistukea kokemalleen. Tämä puolestaan auttaa jäsentämään puolisoita ja koko perhettä koskettavaa elämänkaaren merkityksellistä taitekohtaa uudesta näkökulmasta. Lisäksi tälle kohderyhmälle suunnattu vertaistuki lievittää muutosprosessia.

Omaisten huomioiminen osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta edellyttää ammatillista kehittämistä hoito- ja hoivayksiköissä ja erilaisissa asumispalveluissa. Omaisia ja omaishoitoperheitä kohtaavien on oltavia tietoisia muutosprosessin haasteista, jotta omaisten ja tukea tarvitsevien perheenjäsenten valmentaminen uuteen elämänvaiheeseen aloitettaisiin riittävän varhain.Omainen joutuu tukemaan suuren tunnemyllerryksen keskellä läheistään, ja jää usein itse huomiotta näissä tilanteissa. Omaisia kohtaavat työntekijät tarvitsevat tietoa muutosvaiheen merkityksestä.