Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisyhteistyö vahvistaa perhelähtöisyytta hoitotyössä

Omaisyhteistyö eli omaisten ja ammattihenkilöstön välinen yhteistyö tukee asukas- ja perhelähtöisyyttä  hoidon ja hoivan kokonaisuudessa. Yhteistyö ja sen kehittäminen vahvistavat niin asukaslähtöistä toimintakulttuuria kuin myös perhelähtöisen toimintatavan toteutumista hoidossa. Vaikka asukas on hoitamisen ja auttamisen keskiössä, on hänen lähipiirillään merkittävä asema hyvinvoinnin tukemisessa. Siksi kodin ulkopuolisessa hoitoympäristössä on merkittävää huomioida esimerkiksi  mitä omaisilla on annettavana hoitotyön käytäntöihin tai hoitokodin arkeen. Myös asukkaan omaisten tai läheisten puuttuminen kokonaan tai yksinäisyys hoitokodissa on huomioitava hoitosuunnitelmassa ja asumisessa.

Keskeistä omaisyhteistyössä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen  ja turvallisuuden tunteeseen vastaaminen. Tämä on oleellista sekä vanhusten parissa että kehitysvammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten muutos- ja siirtymävaiheiden tukemisessa. Ikääntyminen tai terveydentilan heikkeneminen lisäävät jo itsessään turvattomuuden tunnetta ja muutostilanteissa tai siirryttäessä  omasta kodista hoitokodin tai tehostetun palveluasumisen piiriin tarvitaan yhteistyötä, joka vahvistaa turvallisuuden kokemusta ja huojentaa stressitilannetta.

 

Omaisyhteistyö asukkaiden ja omaisten näkökulmasta

Yhteistyö asukkaan omaisten ja ammattihenkilöstön kanssa on merkittävää ja kokemukset siitä välittyvät myös kokemukseen hoidon ja hoivan laadusta. ”Tiedän, että läheistäni on hoidettu hyvin.”  Omaisilla on paljon annettavana hoitotyöhön, mutta hoitotyön  käytännöistä usein puuttuvat luontevat yhteisen jakamisen mahdollisuudet.  Tiedonkulku koetaan yleisemmin riittämättömänä. ”Konkreettiset sopimukset siitä miten tiedotetaan usein puuttuvat.” Asukkaan terveydentilasta tiedottamisen käytännöt ovat kuitenkin helposti sovittavissa työntekijän ja omaisen kesken. Ikääntyneiden palveluissa hoitamisen ja siihen liittyvän omaisyhteistyön keskeisin tavoite on vanhuksen hyvä elämä.

Kehitysvammaisen nuoren kohdalla muutostilanteissa ja omaisyhteistyön avulla tuetaan myös itsenäisyyden vahvistumista ja aikuistumisen kokemusta. Olisi  hyvä käydä läpi yhteistyössä nuoren, perheen ja asumispalvelun  työntekijöiden kanssa muutostilannetta ja siihen liittyviä tunteita.”Voiko hoito olla yhtä hyvää kuin kotona?”

Kehitysvammaisen nuoren perheessä muutostilanteeseen liittyvät omaisyhteistyönkysymykset   eroavat ikääntyneiden vastaavista tilanteista.  Toisaalta on tuettava nuorta matkalla kohti itsenäisyyttä ja toisaalta  vanhempien kokema huoli nuoren selviytymisestä vaikuttaa oleellisesti yhteistyöhön.  ”Loppuuko hoitovastuuni joskus?”

 

Omaisyhteistyö työntekijöiden näkökulmasta

Omaisyhteistyön edistäminen edellyttää määrätietoista ammatillista kehittämistä. Kehittämistyö hyödyttää niin asukasta ja hoitoa tarvitsevaa, hänen lähipiiriään sekä hoitohenkilökuntaa. Omaisyhteistyön toimivat käytännöt välittyvät hoitotyön arkeen konkreettisesti.  ”Kohtaaminen  omaisten ja vanhusten kanssa on parantunut.”  Rohkaistutaan puolin ja toisin  palautteen antamiseen, kiinnitetään huomiota viestintään ja sen vahvistamiseen erityisesti kuormittavissa tilanteissa. Eri osapuolten  näkökulmat saadaan kuuluville ja asukkaan elämänkaareen liittyvät merkitykselliset asiat saavat sijaa hoitotyössä.

Esimiesten osuus on tärkeä omaisyhteistyöhön innostamisessa. Toimiva omaisyhteistyö lisää myös työntekijöiden työhyvinvointia. Omaisyhteistyön kehittämiseen osallistuneet työntekijät ovat arvioinneissaan olleet tyytyväisiä omaisyhteistyön kehittämisen toimintatapoihin ja mahdollisuuksiinsa kehittää omaa työtään.  ”Herätellyt ajatuksia asiasta, jonka kautta nousee uusia ”raiteita” tehdä työtä , kehittämistyö muokkaa aina jollakin tasolla hoitotyötä.”

Vanhuspalveluissa  työntekijöiden työtyytyväisyyden  vahvistuminen on merkittävä asia, sillä tulevaisuudessa hoitotyöntekijöitä tarvitaan alalla entistä enemmän.

 

Omaisyhteistyö vanhus – ja asumispalveluiden näkökulmasta

Ikäihmisten hoidon laatusuosituksen mukaan vanhuspalveluiden tehtävänä on turvata asiakkaalle  yksilöllinen hoito ja hoiva.  Omaiset, läheiset ja muu lähipiiri ovat tärkeitä vanhuksen hyvinvoinnin  tukemisessa. Laadukkaassa palvelutoiminnassa tulee toimia asiakaslähtöisesti. Vanhuspalveluissa joudutaan tekemään monia päätöksiä hoidon ja hoivan suhteen. Asiakkaan ja hänen omaistensa osallistuminen päätöksentekoprosessiin on tärkeää. Omaisyhteistyö ja sen edistäminen vahvistaa keskeisesti vanhus-ja asumispalveluissa  ja muissa hoitotilanteissa  asukas- ja perhelähtöistä  toimintakulttuuria. Omaisyhteistyön edistäminen tukee omalta osaltaan asukkaan ja hänen lähipiirinsä kuulluksi tulemisen kokemusta ja vahvistaa luottamuksellista hoitosuhdetta.

Lähde: Kotiranta Tuija.  Omaisyhteistyö asukas- ja perhelähtöisyyden edistäjänä. Omaiset rakentamassa asukaslähtöisyyttä Oras-projekti 2009-2011. Loppuraportti.  Omaisena edelleen ry. 2012

Sitaatit  poimittu erilaisista omaisyhteistyön kehittämisen tilanteista.