Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisyhteistyö – luottamuksen rakentamista kuormittavissa muutostilanteissa

Omaisten ja ammattihenkilöstön välinen hyvä yhteistyö vahvistaa hoidon ja hoivan laatua. Erityisesti kuormittavissa muutostilanteissa (esimerkiksi diagnoosin varmistuminen, kodin ulkopuoliseen hoitoympäristöön siirtyminen, lyhytaikais-ja tilapäishoitojaksot, omaishoitajan hoitovastuusta luopuminen) on tärkeää rakentaa luottamuksellista hoitosuhdetta, joka lisää turvallisuuden tunnetta. Toimiva omaisyhteistyö vaikuttaa  myös hoitoa tarvitsevan sekä hänen läheistensä kokemuksiin saadusta hoidosta ja sen laadusta. Omaisyhteistyön  kehittämiselle on tarvetta erilaisissa hoitoympäristöissä ja hoitotilanteissa.

Omaisyhteistyö on luottamuksen vahvistamista ja niiden hoitotyön käytäntöjen ammatillista kehittämistä, joilla perhelähtöisyys sekä omaisten asema täsmentyy hoitotilanteissa. Muutostilanteiden aiheuttamat tunteet kuten huoli, suru ja turvattomuus vaikuttavat omaisten ja ammattihenkilöstön väliseen yhteistyöhön ja viestintään sekä omaisten tekemiin tulkintoihin ja arviointeihin hoitotilanteista.

Omaisyhteistyön kehittämistilanteissa omaiset ovat toistuvatsti nostaneet kehittämiskohteiksi tiedottamisen käytännöt, ensikohtaamisen tilanteet sekä omaisten ohjauksen ja tuen tarpeen huomioimisen. Erityisesti konkreettisissa päätöksenteon tilanteissa hoitoa tarvitsevalle ja hänen läheisilleen tulisi tarjota riittävästi tietoa hoitoon liittyvien päätösten tueksi. Omaisyhteistyötä tulee kehittää potilaan, hänen omaistensa ja molempia  osapuolia kohtaavan terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla omaisten kohtaamiseen liittyvien taitojen vahvistamisesta.

Omaisyhteistyön  kehittämisen alkuun päästään ohjaamalla hoitoyhteisöä pohtimaan nykyisiä käytäntöjä  perhelähtöisyyden näkökulmasta. Onko omaisilla hoitoympäristöön jotakin annettavana? Mikä onkaan se perustehtävä, jonka vuoksi hoitoyhteisö on olemassa? Onko jotakin, mistä haluamme omaisten päättävän esimerkiksi vanhuksen hoitoon liittyen? MIllaiseen päätöksentekoon omaiset sen sijaan eivät voi osallistua?

Näiden kysymysten pohdinta luo hoitoympäristössä perustaa sellaisille omaisyhteistyön käytännöille , joiden avulla vahvistetaan toimivaan omaisyhteistyötä. Omaisyhteistyön kehittämisen hyödyt  konkretisoituvat kohtaamistilanteissa vahvistuneena luottamuksena annettavaan hoitoon.

Kotiranta Tuija. Omaisena edelleen ry.