Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaisyhteistyön tilaisuudet hoitoympäristöissä

Kodin ulkopuoliseen hoitoympäristöön pysyvästi siirtyminen   koetaan yleensä melko kuormittavana  elämänkaaren taitekohtana.  Asukkaan tai hoitoa tarvitsevan perheenjäsenen rooli on  usein epäselvää sekä työntekijöille että omaisille.  Ei ole olemassa yleispätevää ohjeistusta siihen, miten  asukkaan tai  hoitoa tarvitsevan omaiset tulisi huomioida.On kuitenkin tärkeää miettiä millaisia yhteistyötoiveita ja tavoitteita hoitokulttuurissa asetetaan omaisille.

Yhteistyön lisääminen hoidettavan, omaisen ja työntekijän kesken edellyttää ammatillista kehittämistä niin hoito- ja palvelukodeissa kuin tehostetun  palveluasumisen yksiköissäkin.  Toimintakulttuurin muutokseen on luontevaa kutsua omaiset ja läheiset mukaan.  Eräässä hoitoyksikössä järjestettiin  työntekijöiden, asukkaiden ja omaisten yhteistyön kehittämiseksi  työpajat,  joissa luotiin käytännöt toimivalle omaisyhteistyölle. Omaisten tilaisuudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden  osallisuuden vahvistamiselle ja yhteisöllisyyden rakentamiselle.

Hoitoa tarvitsevan omaiset ja läheiset ovat tärkeä voimavara hoidon ja hoivan tilanteissa. Omaisten ja ammattihenkilöstön  yhteistyötä tukevia teematilaisuuksia kannattaa järjestää erilaisissa hoitoympäristöissä.  Omaisyhteistyön tilaisuudet lisäävät myös  luottamusta asukkaiden omaisten  ja hoitoyhteisön työntekijöiden välillä. Tilaisuuksia voi järjestää myös yhteistyössä paikallisten potilas- ja omaisjärjestöjen, seurakuntien  ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  Omaisyhteistyön tilaisuuden aiheena voi  toisaalta olla myös hoitokodin arjen  kuvaaminen tai vaikkapa tiedottamisen käytännöistä yhteisesti sopiminen.

Ehdotuksia Omaisyhteistyön  teematilaisuuksien aiheiksi

  • Hoitokodin arki
  • Tiedottamisen käytännöt
  • Luottamuksen vahvistaminen muutostilanteissa
  • Muutostilanteet ja tunteet
  • Hyvinvointi ja jaksaminen
  • Kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen
  • Perhelähtöisyyden tukeminen
  • Hoitovastuusta irrottautuminen
  • Omaisena, läheisenä muutostilanteissa

 

Kotiranta  Tuija. Omaisena edelleen ry.