Kaksi omaista istuu luonnossa

Monet hoitokotien asukkaiden omaisista hyötyvät vertaisryhmistä, joissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan muiden samaa tilannetta läpikäyvien kanssa. Aviopuolison tai elämänkumppanin siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon vaikuttaa molempiin osapuoliin.  Omien  vanhempien siirtyminen osaksi yhteisöllisempää asumista on niin ikään erityinen kohta monen työikäisenkin elämässä.  Myös pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen tai nuoren  lapsuudenkodista muuttaminen herättää perheessä monia tunteita.

Kaikki eivät yhteistä jakamista  ryhmätilanteissa kaipaa, mutta mikäli vertaistoiminnasta kiinnostuneita omaisia löytyy, kannattaa harkita omaisten ryhmän perustamista.  Yhteistyö vertaisryhmien ohjaamiseen perehtyneen paikallisen omais-,  potilasjärjestön, SPR:n tukitoiminnan  tai seurakunnan työntekijän kanssa on usein mahdollista. Näiltä toimijoilta löytyy monenlaista osaamista eri elämänalueilta.

Kodin ulkopuoliseen hoitoon liittyvä omaisten vertaisryhmä voi kokoontua esimerkiksi kerran kuukaudessa, yhteensä viisi kertaa 1,5 -2:n tunnin jaksoissa. Ryhmälle on hyvä sopia ennakkoon teemat, jotka jaksottavat vertaisryhmän prosessin etenemistä.  Ryhmäläiset voivat esittää toiveitaan käsiteltävistä aiheista ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Etukäteen on sovittava ryhmästä tiedottaessa onko ryhmä jatkossa avoin  satunnaisestikin mukaan haluaville vai suljetaanko ryhmän kokooonpano ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Vertaisryhmän ohjaamisesta kiinnostuneita työntekijöitä voi löytyä hoitokodin henkilökunnastakin mikäli ryhmän ohjaamisen voi sijoittaa luontevasti  osaksi työtehtäviä.  On hyvä muistaa, että omaiset useimmiten vain kaipaavat paikkaa ja tilaisuutta, jossa puhua ja kerrata kokemuksiaan. He eivät niinkään odota asiantuntijaluentoja tai esitelmiä. Sen sijaan mahdollisuus yhteiseen jakamiseen on näissä ryhmissä keskeistä. Erityisesti  omaishoitajat, jotka ovat pitkään kantaneet hoitovastuuta läheisestään  hyötyvät  vertaistuesta tässä muutostilanteessa.

Hoitoyksiköt voivat järjestää myös  yksittäisiä omaisten tilaisuuksia tiettyjen teemojen parissa.  Joissakin hoitokodeissa järjestetään vertaisryhmien sijaan kohdennettuja  omaisten tilaisuuksia: esimerkiksi info-illat  uusien asukkaiden omaisille tai kutsutaan asukkaiden omaisia  kerran vuodessa yhteisen teeman äärelle. Näissä tilaisuuksissa on myös  helppo kerätä  konkreettisia ideoita ja jatkotoiveita yhteistyön edistämiseksi.

 

Ehdotuksia omaisten ryhmätapaamisten aiheiksi:

Omaisena, läheisenä hoitokodissa

Luottamuksen syntymisen edellytykset

Hoitovastuusta irrottautuminen

Omaisyhteistyön käytännöt

Oma hyvinvointi ja jaksaminen

Taidemuodot oman jaksamisen tukena

Musiikki/ kuvataide, kirjallisuus voimanlähteinä

Suuntautuminen eteenpäin

 

Kotiranta, Tuija. Omaisena edelleen ry.