Kaksi omaista istuu luonnossa

Omaishoitoperheet ja lyhytaikaishoitojaksot

Omaishoitoperheissä on tarvetta kotihoitoa täydentäville hoitojaksoille. Näistä käytetään useita eri nimityksiä: tilapäishoitojakso, intervallihoitojaksot, vuorohoito- ja lyhytaikaishoitojaksot. Mahdollisuus vapaapäivien viettoon on merkittävä omaishoitajana jaksamisen tuen muoto.  Lyhytaikaishoitojaksot tarjoavat hengähdystaukoja  sekä  usein ainoan konkreettisen mahdollisuuden hoitotyöstä  ja -vastuusta aiheutuneen uupumuksen tai konkreettisen  univajaan korjaamiseen. Vaikka halu auttaa ja tukea läheistä on vahva, se ylittää joskus omat voimavarat. Ulkopuolista tukea tai hoitoapua voi toisinaan myös olla yllättävän vaikea vastaanottaa, vaikka avulle olisi tarvetta.

Lyhytaikaishoitojaksoihin liittyy monia odotuksia ja usein niihin valmistautuminen on perheessä oma prosessinsa. Omaishoitaja joutuu usein työstämään asiaa hoidettavan kanssa, jolle tilapäiseen kodin ulkopuoliseen hoivaan lähteminen voi olla epämieluisaa  ja edellyttää muutostilanteeseen sopeutumista.  Tämä puolestaan vahvistaa  omaisen kokemaa syyllisyyden tunnetta.Uupuneena on toisinaan  vaikeaa tehdä päätöksiä, jotka kuljettavat omaan jaksamista suotuisaan suuntaan. Omaishoitaja saattaakin esimerkiksi lykätä lomajaksoja hoidettavan vastustuksen vuoksi tai luopua jaksoista kokonaan. Lähipiirin ja omaishoitoperheitä kohtaavien työntekijöiden olisi hyvä tämä tiedostaa.

Omaishoitajan tulisi olla lyhytaikaishoidon tilanteissa hoitajien erityisen huomion kohteena. Lyhytaikaiseen hoitovastuusta luopumiseen  omaishoitaja tarvitsee usein konkreettista kannustusta ammattihenkilöstöltä. Lyhytaikaishoitojaksoille osallistuvien omaishoitoperheiden ja omaishoitajan  voimavarojen huomioiminen on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta.

Sirpa Salinin väitöstutkimuksen (2008) mukaan  omaishoitajien kokemukset lyhytaikaishoidosta linkittyvät vahvasti  heidän arviointeihinsa hoidettavan  terveydentilan muutoksiin hoitojaksojen jälkeen. Lyhytaikaishoitojaksoja kuvattiin kuntoutus-, lepämis-  tai säilöjaksoina riippuen siitä, millaiseksi hoidettavan vointi arvioitiin  jaksolta kotiin palattua. Kokemukset lyhytaikaishoitojaksoista on merkittäviä myös läpi omaishoitoon liittyvän hoitoketjun. Myönteiset kokemukset  hoitojaksoista ennustavat hyvää yhteistyötä  omaisten ja ammattihenkilöstön välillä sekä vahvistavat luottamusta annettavaan hoitoon myös hoitokotiin tai muihin asumispalveluihin siirtymisen tilanteissa.

Monissa hoitoyksiköissä kaivataan lyhytaikaishoitojaksojen sisällöllistä kehittämistä. Omaisyhteistyön kehittämisen haasteet vuorohoidon tilanteissa liittyvät  omaisten näkeymysten  mukaan usein ensitapaamiseen,  hoitojaksolle tulotilanteisiin, hoitokäsitteiden selventämiseen (esim. kuntouttava työote)  ja tiedottamisen käytäntöihin.

Kotiranta Tuija. Omaisena edelleen ry