Kaksi omaista istuu luonnossa

Kirjallisuusluettelo

Kodin ulkopuoliseen hoitoon,  muutos- ja siirtymävaiheeseen, kohtaamisen tilanteisiin ja omaisyhteistyöhön liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia, julkaisuja ja oppaita.

 

 • Gothoni, Raili. Vanhimmaksi sukupolveksi. Kun iäkkäät vanhemmat kuolevat. Kirjapaja. 2007.
 • Ilenius, Eila. Dementia opettajamme. Äidin ja tyttären tarina. Kirjapaja. 2005.
 • Juhela, Pirjo. Missä on isäsi, kuinka voi äitisi? Sukupolvet ikääntymisen muutoksissa. Kirjapaja. 2006.
 • Kaivolainen,Merja; Kotiranta,Tuija;Mäkinen,Erkki;Purhonen, Merja;Salanko-Vuorela, Merja (toim.) Omaishoito. Tietoa ja tukea yhteistyöhön.  Duodecim. 2011.
 • Kalliomaa-Puha,Laura. Vanhoille ja sairaille sopivaa?Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina.Sosiaali-  ja terveysturvan tutkimuksia 90. Kelan tutkimusosasto.  2007.Helsinki
 • Kehusmaa, Sari. Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus. Väitöskirja. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia. Kelan tutkimusosasto. 2014
 • Klemola, Annukka. Omasta kodista hoitokotiin. Etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta. Väitöskirja. Kuopion yliopiston julkaisuja. E. Yhteiskuntatieteet 138.2006.
 • Koivula, Riitta. Muistisairaan ihmisen omaisena terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla.  Tutkimus toimijuudesta.Väitöskirja. THL 2013
 • Koivula, Riitta;Heimonen, Sirkkaliisa. Dementoituvan omaisena laitoksessa. Oraita 4/2006. Ikäinstituutti.
 • Kotiranta, Tuija. Omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta. Opas ammattihenkilöstön ja omaisten välisen yhteistyön tueksi. 2. uudistettu painos. Omaisena edelleen ry. 2012
 • Kotiranta, Tuija. Opas kodin ulkopuolisessa hoidossa olevien omaisille. 3.  painos. Omaisena edelleen ry.2015.
 • Mazzarella Merete. Hyvä kosketus. Ihmisen kehosta, terveydestä, hoitamisesta ja kirjallisuudesta.Tammi. 2006.
 • Mattila, Kati-Pupita. Arvostava kohtaaminen arjessa, auttamistyössä ja työyhteisöissä. PS-kustannus. 2007.
 • Mattila, Kati-Pupita. Asiakkaan ihminen. Työnä huolenpito ja auttaminen. PS-kustannus .2010.
 • Mattila, Kati-Pupita. Lapsen vahvistava kohtaaminen. PS-kustannus. 2011.
 • Mikkola. Tuula. Sinusta kiinni -Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista.Väitöskirja.Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.A Tutkimuksia 21.2009.
 • Mikkonen, Irja. Sairastuneen vertaistuki.Väitöskirja.  Kuopion yliopisto. 2009.
 • Molander, Gustav. Työtunteet- esimerkkinä vanhustyö. Työterveyslaitos. 2003.
 • Nieminen, Liisa. Lapsuudesta vanhuuteen. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys eri ikävaiheissa. Edita. 2006.
 • Noro, Anja; Finne-Soveri, Harriet; Björkgren, Magnus; Vähäkangas, Pia ( toim.). Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus. RAI-järjestelmä vertailukehittämisessä. Stakes. 2005.
 • Salin, Sirpa. Lyhytaikaisen laitoshoidon reaalimalli vanhuksen koti-hoidon osana. Väitöskirja. Akta Universitatis Tamperensis 1346. 2008.
 • Sarvimäki,Anneli; Heimonen, Sirkkaliisa; Mäki-Petäjä-Leino, Anna. (toim.) Vanhuus ja haavoittuvuus. Kohtaaminen vanhustyössä. Edita. 2010.
 • Sarvimäki, Anneli; Stenbock-Hult, Bettina. Hoitotyön etiikka. Edita.2009.
 • Sinervo, Timo; Norio Anja; Tynkkynen, Liina- Kaisa; Sulander, Juhani; Taimio, Heikki; Finne-Soveri, Harriet; Lilja, Reija; Syrjä, Vesa. Yksityinen vai kunnallinen palveluasuminen? Kustannukset, asiakasrakenne, hoidon laatu ja henkilöstön hyvinvointi.  Raportti 34/2010. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Yliopistopaino.
 • Sointu, Liina. Hoiva suhteessa. Tutkimus puolisoaan hoivaavien arjesta. 2016.  Acta Universitatis Tamperensis 2195. Tampere:Tampere University Press.
 • Syvänen, Sirpa. Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista, esimerkkikohteena kuntien sosiaalitoimen vanhuspalveluja tuottavat työyhteisöt. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 942. Tampereen yliopisto. 2003
 • Teeri, Sari. Ethical Problems in Long-term Institutionas Care on Older Patients in the Field of Integrity. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. D 774. 2007.
 • Tikkanen, Ulla. Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidonnaisuudesta. Väitöskirja. 2016. Helsingin  yliopisto.
 • Voutilainen, Päivi; Vaarama, Marja; Backman, Kaisa; Paasivaara, Leena; Eloniemi-Sulkava, Ulla; Finne-Soveri (toim.). Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. Opas laatuun. Stakes oppaita 49. 2002.
 • Voutilainen, Päivi. Hoitotyön laatu ikääntyneiden pitkäaikaisessa laitoshoidossa.  Stakes tutkimuksia 142. 2004.
 • Välimäki, Tarja. Family Caregiversof Persons with Alzheimers’s Disease:Focusing on teh Sense of Coherence and Adaptation to Caregiving. An ALSOVA Follow-up Study. Dissertations in Health Sciences 116. University of Eastern Finland. 2012.