OMAISENA EDELLEEN RY

Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaissairas, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan.  Myös lyhytaikais-, vuorohoitojaksoihin liittyvä hoitotyö, tilapäishoitoon ja säännölliseen päivätoimintaan liittyvät laatukysymykset sekä omaisten ja ammattihenkilöstön välinen yhteistyö ovat yhdistyksen keskeistä toimintaa.

Omaisena edelleen ry toimii yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen laajasti yhteistyötä tehden ja omaisyhteistyötä kehittäen.Yhdistyksen toimintaan voi tulla mukaan jokainen vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hyvästä hoidosta sekä omaisten ja läheisten asemasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö. Omaisena edelleen ry on perustettu keväällä 2005.  Yhdistys  on  Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry:n jäsenyhdistys sekä Suomen omaishoidon verkoston jäsen.

Yhdistys on julkaissut materiaalia sekä muutosvaihetta läpikäyvien, heidän läheistensä  ja omaishoitoperheiden tueksi että hoitoyksiköiden omaisyhteistyön kehittämiseksi. Yhdistys on hallinnoinut RAY:n avustamia valtakunnallisia muutos- ja siirtymävaiheeseen sekä kodin ulkopuoliseen hoitoon liittyviä kehittämisprojekteja.

Lataa Yhdistysesite (pdf) | Lue lisätietoja yhdistyksestä

Jäsenrekisteriä ylläpitää Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry. Rekisteriseloste löytyy osoitteesta www.omaishoitajat.fi/jäsenasiat Tästä linkkisivustosta voi  myös liittyä Omaisena edelleen ry: n jäseneksi  nettilomakkeen lähettämällä.

 

 

OMAISYHTEISTYÖN HANKETOIMINTA

Raha-automaattiyhdistys on  myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen  omaisyhteistyön tukemiseen (alkaen vuodesta 2012).  Valtakunnallinen hanke toteutuu  tiiviissä yhteistyössä  alueellisten ja paikallisten toimijoiden, järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena

  • omaisyhteistyön edistäminen ja kehittäminen
  • kodin ulkopuoliseen hoitoon ja hoivaan liittyvien asukas-ja perhelähtöisyyttä tukevien toimintatapojen vahvistaminen
  • perheiden tukeminen kuormittavissa muutos- ja siirtymätilanteissa sekä kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtymisen jälkeen
  • omaisille ja omaishoitoperheille suunnatun muutostilanteisiin liittyvän vertaistoiminnan tukeminen, esim siirtymävaiheeseen liittyvän luopumisen prosessin tueksi

 

 

 

MUUTOSTILANTEET

Muutostilanteissa ja siirtymävaiheissa luottamuksellisen suhteen rakentaminen tukea tai apua tarvitsevan henkilön, hänen omaistensa ja lähipiirinsä sekä heitä kohtaavien työntekijöiden välillä on merkittävä osa hoidon ja hoivan kokonaisuutta. Kuormittavissa elämäntilanteissa on keskeistä saada tukea, joka ylläpitää toivoa ja auttaa eteenpäin.  Omaishoitoperheissä merkittäviä taitekohtia ovat esimerkiksi sairauden toteaminen tai äkillinen vammautuminen, lyhytaikaishoitojaksojen aloittaminen sekä läheisen siirtyminen lopullisesti kodin ulkopuoliseen hoitoon.

Keskeisiä sisältöteemoja: muutostilanteiden merkitys omaisille, muutokseen liittyvät tunteet, avun vastaanottaminen, hoitovastuusta luopuminen, omasta kodista uuteen kotiin,  kodin ulkopuoliseen hoitoon siirtyminen.

OMAISYHTEISTYÖN EDISTÄMINEN

Lataa PDF-tiedosto kuvaa klikkaamalla

Omaisyhteistyö ja sen kehittäminen edistää hoitoa ja tukea tarvitsevan, hänen perheensä ja lähipiirinsä hyvinvointia muutostilanteissa. Kyseessä voi olla kotihoidon palveluita käyttävä omaishoitoperhe, hoitokodissa asuva vanhus tai esimerkiksi kehitysvammainen  nuori henkilö, joka aloittelee tuettua asumista ja elämistä uudessa kodissaan. Omaisyhteistyö on keskeinen väline asukas- ja perhelähtöisyyden toteutumiseksi  hoitotyössä ja asumispalveluissa. Omaisten ja ammattihenkilöstön välisen yhteistyön edistäminen tukee hoidollisia tavoitteita, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisää asukkaan tai muutostilannetta läpikäyvän perheen hyvinvointia keskeisesti.

Keskeisiä sisältöteemoja: ensikohtaaminen, valmentautuminen muutostilanteisiin, luottamuksen rakentaminen, turvallisuuden vahvistaminen, omahoitaja- käytännöt, omaisyhteistyön hyvät käytännöt.

 

Kohtaamisen kautta voimme tulla nähdyksi ja kuulluksi. Myönteinen kokemus kohtaamisesta luo turvallisen ilmapiirin, jota tarvitaan luottamuksen rakentamiseen.